ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρωταρχικός στόχος

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των ιατρικών προϊόντων & υπηρεσιών. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας μας έχει ως πρωταρχικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον.

Στόχοι μας είναι:

  • Ορθολογική χρήση υγρών αποβλήτων, στερεών αποβλήτων και έλεγχο και μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων από την γενική λειτουργία της εταιρείας
  • Ορθολογική χρήση ενεργειακών πόρων, αύξηση της αποδοτικότητας του εξοπλισμού και των μέσων ως προς την κατανάλωση ενέργειας και πιθανή μελλοντική χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Έλεγχο του Θορύβου που παράγεται από τον εξοπλισμό και τα μέσα.
  • Έλεγχο του κινδύνου πυρκαγιάς.
  • Χρήση εξοπλισμού και μέσων νέας φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας όπου είναι εφικτό.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η εταιρεία ΑΛΦΑΜΕΝΤ ΕΠΕ:

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001/2015, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές της επιχείρησης. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων.
  • Παρέχει επαρκείς πόρους για την περιβαλλοντική διαχείριση: τεχνογνωσία, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό.
  • Καθιερώνει περιβαλλοντικούς στόχους, η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα γίνονται συστηματικές μετρήσεις και αξιολογούνται οι κρίσιμες παράμετροι και διεργασίες, ώστε να εξαλείφονται ή να μειώνονται οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  • Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και η συμμόρφωση μας με την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία και τις υποχρεώσεις της αποτελούν δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτήν.