ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Υψηλής Απόδοσης Ιατρικός εξοπλισμός

Η ΑΛΦΑΜΕΝΤ τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO ενώ εντάσσεται και συμμετέχει στο Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Η.Η.Ε - Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε, για την εναλλακτική διαχείριση και ανακύκλωση ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμό, όπως ορίζει το Π.Δ 117/2004.

Στην εταιρεία μας, βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης αλλά και προσπάθεια κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα:

  • Ικανοποίηση των πελατών από τα διατιθέμενα προϊόντα και υπηρεσίες
  • συμφωνία με τις νόρμες ασφάλειας και αξιοπιστίας
  • μείωση του κόστους και βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας της εταιρείας

Για να πετύχουμε τα παραπάνω, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ως προς ISO 9001/2015, ISO 13485/2016 και Υ.Α. 1348/2004. Παρέχουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για τη λειτουργία της εταιρείας μας.

Καθορίζουμε στόχους Ποιότητας, την επίτευξη των οποίων ανασκοπούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά την διάρκεια της ετήσιας Ανασκόπησης από την Διοίκηση.

Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί στόχο και βασική μας δέσμευση.

Βασισμένοι στην εξειδίκευση, εμπειρία, επαγγελματισμό και αυξημένες δυνατότητες των στελεχών της επιχείρησης, αλλά και στην έμπρακτη δέσμευση της διοίκησης για υποστήριξη των πελατών της ως προς την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που παρουσιάζονται και των δικών τους δυνατοτήτων για μεγιστοποίηση της επιχειρηματικής τους ανάπτυξης, η εταιρεία ΑΛΦΑΜΕΝΤ ΕΠΕ. προσβλέπει:

  • στην συστηματική ικανοποίηση όλων της των πελατών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
  • στη διατηρησιμότητα αλλά και αύξηση του πελατολογίου της,
  • στην περαιτέρω ενίσχυση του καλού της ονόματος στην αγορά
  • και τέλος σε μια σταθερή αύξηση του μεριδίου αγοράς της

Ο Προϊστάμενος Διαχείρισης Ποιότητας, τον οποίο έχει ορίσει η Διοίκηση της ΑΛΦΑΜΕΝΤ ΕΠΕ, έχει την αρμοδιότητα και δικαιοδοσία να επιβλέπει την υλοποίηση, την λειτουργία και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.

iso-1 iso-1 iso-1 recycle