ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

O τεχνικός έλεγχος ενός ιατρικού μηχανήματος είναι απαραίτητος καθώς εξασφαλίζει την διατήρηση των τεχνικών του προδιαγραφών αλλά και την σωστή λειτουργία του, για τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε από τον κατασκευαστή. Στην alphaMED επενδύουμε σε τεχνικά μέσα και σε ανθρώπινο δυναμικό, ώστε όλο το εμπλεκόμενο Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να εκμεταλλεύεται πλήρως όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων που προμηθεύει η alphaMED, χωρίς διακοπή.

After sale service

Στα πλαίσια του after sale service των προϊόντων μας και με στόχο την αξιόπιστη και άμεση κάλυψη των αναγκών των πελατών μας, η εταιρεία μας διαθέτει άριστα καταρτισμένο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Το τεχνικό τμήμα της alphaMED είναι πλήρως εκπαιδευμένο, πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από τους κατασκευαστικούς οίκους των Ιατρικών Μηχανημάτων, που αντιπροσωπεύουμε, προκειμένου να μπορεί να διενεργεί:

 • εργασίες προληπτικής συντήρησης,
 • έλεγχο των μηχανικών, ηλεκτρονικών και οπτικών τμημάτων ενός μηχανήματος,
 • επίλυση τεχνικών προβλημάτων που πιθανόν προκύψουν είτε εξ ’αποστάσεως είτε επιτόπου, καθώς και
 • αναβάθμιση των ήδη εγκατεστημένων μηχανημάτων, όπου αυτό είναι εφικτό.

Με εμπειρία και τεχνογνωσία 30 και πλέον χρόνων στην alphaMED εξασφαλίζουμε την μακροζωία, την ασφαλή και άριστη λειτουργία των μηχανημάτων μας, προς όφελος των ασθενών και των ιατρών, τόσο σε θεραπευτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Για την αξιόπιστη διενέργεια τεχνικών ελέγχων και επισκευών χρησιμοποιείται εργαστηριακός εξοπλισμός και εργαλεία υψηλής ποιότητας τα οποία υποχρεωτικά πιστοποιούνται και ελέγχονται κάθε χρόνο από τον Προϊστάμενο Διαχείρισης Ποιότητας.

Υπηρεσίες

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Εγκατάσταση νέων μηχανημάτων

  Αναλαμβάνουμε την ασφαλή εγκατάσταση ή μετακίνηση των μηχανημάτων μας, υποδεικνύουμε τις απαιτήσεις που πρέπει να έχει ο χώρος εγκατάστασης και τις ηλεκτρικές απαιτήσεις όπου χρειάζεται, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών.
 2. Προληπτική υποστήριξη

  Εφαρμόζουμε προληπτική τεχνική υποστήριξη, σε πελάτες μας, με στόχο των έλεγχο του μηχανήματος και την εξασφάλιση της άριστης λειτουργίας του
 3. Τηλεφωνική υποστήριξη

  Παρέχεται άμεση τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση με τη μορφή συμβουλών, σε τεχνικούς Νοσοκομείων ή ακόμη και στον ίδιο τον Ιατρό, ώστε να ξεπεραστεί το τεχνικό πρόβλημα εάν είναι εφικτό.
 4. Άμεση Υποστήριξη

  Οι τεχνικοί της alphaMED είναι σε θέση να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις σας για την επισκευή, συντήρηση και τακτικό έλεγχο του μηχανήματος ή ακόμη και την επίλυση κάποιου τεχνικού προβλήματος που επείγει. Οι παραπάνω εργασίες μπορεί να γίνουν και στο χώρο μας αν καταστεί αναγκαίο, για επιπλέον τεχνική επεξεργασία ή υποχρεωτικών τεχνικών δοκιμών για την επίλυση προβλημάτων και εξασφάλιση της σωστής επαναλειτουργίας του.
 5. Συμβόλαιο Συντήρησης

  Διαθέτουμε προτεινόμενα ετήσια συμβόλαια συντήρησης που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων, μειώνοντας στο ελάχιστο τον χρόνο μη λειτουργίας τους.
 6. Πανελλαδική τεχνική υποστήριξη

  Προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη σε όλη την Ελλάδα, σε πελάτες μας, για την εγκατάσταση νέου μηχανήματος ή μετά από τηλεφωνική επικοινωνία αν καταστεί απαραίτητη η παρουσία τεχνικού στο Ιατρείο σας για την επίλυση του προβλήματος.